fbpx

Röda Korsets Ungdomsförbunds styrdokument

Styrdokumenten är stommen i Röda Korsets Ungdomsförbund. Det är medlemmarna som på riksårsmötet beslutat om innehållet i dokumenten. Styrdokumenten ska genomsyra allt arbete och är viktiga för både styrelserna och verksamheterna. Alla styrdokument finner du bland bilagorna i kapitel 1. Röda Korsets Ungdomsförbund. Styrdokumenten är:

  • Stadgarna – Röda Korsets Ungdomsförbunds regler som är bindande. Stadgarna innehåller grundläggande bestämmelser för hela organisationen och fungerar som ramarna för allt arbete. De ska säkerställa medlemmarnas demokratiska rättigheter och se till att hela ungdomsförbundet arbetar utifrån samma grundläggande värderingar.
  • Strategin – I strategin står det om Röda Korsets Ungdomsförbunds vision och vad organisationen har för mål de kommande åren. Allt arbete som görs inom Röda Korsets Ungdomsförbund och alla de verksamheter som bedrivs är framtagna ur de verksamhetsområden och mål som medlemmarna valt att prioritera.
  • Policyhögen – beskriver hur Röda Korsets Ungdomsförbunds handlar och agerar i olika lägen (mer information se nedan).

Policyhögen

I Policyhögen finner du samtliga policys samlade i ett dokument. De är:
Frivilligpolicy som beskriver ungdomsförbundets syn på frivilliguppdraget.
Policy för hållbar utveckling där det står beskrivet hur ungdomsförbundet lokalt och nationellt vill jobba med ett hållbarhetsperspektiv inom verksamheterna.
Policy för mångfald och likabehandling som beskriver hur ungdomsförbundet aktivt arbetar för mångfald och likabehandling.
Policy för valberedning och valförfarande tydliggör hur valberedningen på gemensam nivå tillsätts och hur den ska jobba.
Policyn för arvodering av förbundsordförande där står det hur förbundsordförande ska få betalt för sitt arbete.
Tystnadspolicy förklarar hur tystnadslöfte används i verksamheterna.
Alkoholpolicyn beskriver att ungdomsförbundet tar ställning för icke-alkoholrelaterade aktiviteter.
Ekonomisk policy finns till för att vägleda hur organisationen förhåller sig till redovisning, budgetering och hantering av resurser.

En del ord eller begrepp kan vara krångliga i Policyhögen, som ett litet hjälpmedel finns en Ordlista till Policyhögen.

Riktlinjer

Riktlinjer är dokument som beslutas av Förbundsstyrelsen. De kan gälla administrativa delar som resor eller grafiska riktlinjer men det finns också riktlinjer som handlar om hur verksamheterna ska fungera och vad som gäller inom ungdomsförbundets kärnverksamheter. Riktlinjer gäller för hela organisationen men är inte lika bindande som de övriga styrdokumenten och lokalföreningsstyrelsen kan ta beslut om egna lokala riktlinjer också. Allmänna riktlinjer hittar ni här på rkuf.se och riktlinjer för kärnverksamheterna kan ni få från någon av verksamhetsutvecklarna om ni kontaktar dem.


Reseriktlinjer – är vägledande för dig som frivillig när du ska resa i ditt uppdrag. De innehåller riktlinjer för resande, hur du bokar, vad som gäller för utlägg och andra praktiska saker i samband med resa.
Grafiska riktlinjer – Röda Korsets Ungdomsförbund är i sin helhet ett så kallat varumärke och ska inte förväxlas med vår logotyp. Första delen av manualen handlar om vårt varumärke den andra delen med de grafiska riktlinjerna handlar om vår logotyp.

Checklistor för likabehandling – Checklistor som kan användas i planering av event och träffar för att främja likabehandling.

Styrdokumenten och riktlinjerna finner du bland bilagorna i kapitel 1. Vår organisation.