fbpx

Bokslut

Ett bokslut består av en balansrapport och en resultatrapport. Bokslutet sammanfattar alla de ekonomiska händelser som skett under året. Under föreningsårsmötet presenteras bokslutet för att föreningens medlemmar ska få en insyn i hur styrelsen tar hand om föreningens pengar.

Till föreningsårsmötet ska den ekonomiska revisorn kolla igenom bokslutet, men också granska bokföringsarbetet som har gjorts under året och se över om det finns giltiga verifikationer till alla händelser. Revisorn ska ha all nödvändig information senast 3 veckor innan föreningsårsmötet. Revisorn skriver sedan en revisionsberättelse med ett utlåtande om hur styrelsen har tagit hand om föreningens pengar.

Att göra ett bokslut
Det löpande bokföringsarbetet under året lägger grunden till resultatrapporten. I resultatrapporten går det att se hur mycket pengar som har gått ut och kommit in till föreningen. Resultatrapporten visar alltså föreningens intäkter och kostnader.

I balansrapporten redovisas hur stora tillgångar föreningen har totalt vid årets slut jämfört med årets början.

Bilden visar överskådligt hur ett bokslut är upplagt och hur det skapas steg för steg.

Mer information om olika rubriker i ett bokslut och om hur ett bokslut tas fram i ett bokföringsprogram finns beskrivet i särskilda instruktioner.

bokslut

Övriga rubriker i ett bokslut

Reserverade medel
Pengar som är bestämda eller öronmärkta för ett visst ändamål (till exempel ett bidrag till en verksamhet) till nästkommande år ska markeras ut som en reservering. Skriv gärna en notering som förklarar till vilket ändamål det finns öronmärkta pengar.

Periodiseringar
En periodisering ger ett mer rättvisande resultat för hur mycket pengar som kommit in eller har gått ut under ett år.

Periodiseringar innebär att intäkter och kostnader bokförs på det år som de intjänats respektive förbrukats, även om själva insättningen eller utbetalningen görs under ett annat år. Det kan till exempel vara hyran för januari som betalas i december, kostnaden gäller för ”år 2” men betalas ut under ”år 1”.

Periodiseringar kan skrivas som antingen upplupen kostnad eller upplupen intäkt.

Finansiella investeringar
Finansiella investeringar kan redovisas i resultatrapporten. Om föreningen sparar pengar i fonder redovisas eventuell ränta som en intäkt. Finansiella kostnader kan vara kostnader för uttag eller överföring av pengar mellan bankkonton.

Bra att tänka på!

  • Se till att få in alla kvitton och utläggsblanketter i december och bokför allt innan årsskiftet
  • Om ni använder ett bokföringsprogram, flytta inte Årets resultat till balansrapporten innan revisorn har gett sina kommentarer