fbpx

Vad gör vi på föreningsårsmötet?

I våra stadgar står det beskrivet exakt vad ett föreningsårsmöte måste innehålla, vilka beslut som ska fattas och vilka val som ska genomföras. Vi rekommenderar dig att läsa dessa avsnitt. För att göra det mer tydligt för dig i styrelsen kan vi enkelt säga att ett föreningsårsmöte blickar både bakåt på året som har gått och framåt på året som kommer. Se exempel på föredragningslista i bilaga 3 samt exempel på föreningsårsmötesprotokoll i bilaga 4.

Blickar bakåt på året som gått: Genom att sittande/avgående styrelse rapporterar hur verksamheten har sett ut och ekonomin har skötts kan medlemmarna besluta om styrelsen ska få ansvarsfrihet, dvs rösta om de tycker att styrelsen förvaltat föreningens resurser på rätt sätt och helt enkelt gjort ett bra jobb. Till hjälp för detta finns verksamhetsberättelsen, föreningens balans- och resultaträkning och revisorns uttalande i form av revisionsberättelsen. På så sätt blir föreningsårsmötet en återblick.

Blickar framåt mot kommande år: För att föreningen ska fungera under det kommande året behövs en ny styrelse som styr föreningen. Några i styrelsen kan ha år kvar på sitt förtroendeuppdrag och behöver inte väljas in varje år. Däremot behöver mötet bestämma hur många som ska sitta i styrelsen och välja de som ska få de tillgängliga förtroendeuppdragen. Utöver uppdragen i styrelsen ska mötet också välja revisorer (samt ersättare), valberedning och ombud (samt ersättare) till Riksårsmötet. Dessutom ska föreningsårsmötet fastställa lokalföreningens stadgar samt besluta i eventuella motioner som har inkommit. Vi har gemensamma stadgar inom Röda Korsets Ungdomsförbund (där kapitel 2 handlar om lokalföreningens stadgar). Som lokalförening kan ni komplettera dessa lokala stadgar med egna så länge de inte bryter mot de gemensamma stadgarna.