fbpx

Revision och revisionsberättelse

Föreningsårsmötet skall välja en ekonomisk revisor och en verksamhetsrevisor som skall granska föreningens verksamhet och förvaltning. Mötet kan även välja ersättare så att föreningen slipper kalla till extraårsmöte om revisorn skulle hoppa av under året. Revisorerna bör inte sitta i den styrelse som de är valda till att granska. De bör heller inte vara verksamhetsledare i lokalföreningen eftersom revisorns uppgift är att granska hela lokalföreningens arbete inklusive verksamheterna.

Föreningens bokslut och verksamhetsberättelse skall vara revisorerna till handa senast tre veckor innan föreningsårsmötet eller enligt överenskommelse med revisorn. Revisorerna skall granska dessa handlingar och avge en revisionsberättelse som skall läsas upp på årsmötet. Revisionsberättelsen ska inkomma till föreningsstyrelsen senast en vecka innan föreningsårsmötet. Revisorerna har närvaranderätt och yttranderätt på årsmötet. Se exempel på revisionsberättelse i bilaga 6.