fbpx
14/06/2012

Vänta, vad var det som hände? – Besluten från Riksårsmötet 2012

Publicerat av: , kommentarer

En liten sammanfattning av val och beslut från Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte 2012

Trötta men glada efter lördagens kvällsaktivitet som bjöd på sightseeingtur i Göteborg med kanske det mest göteborgska som finns – spårvagnar – samlades deltagarna åter i plenumsalen för att på allvar bita tag i röstningen. Valen hade börjat lite i smyg redan på lördagen genom att ombuden röstade in en ny valberedning som får till uppgift att förbereda alla val inför nästa års Riksårsmöte och nya revisorer som ska granska verksamheten. Men söndagen var ändå dagen D. Inte nog med alla motioner och propositioner som det skulle tas beslut om, i år var det dessutom dags att välja en ny förbundsordförande!

Mötet beslutade med ett rungande ja att rösta fram Hala Mohammed som ny ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund. Grattis! Hon tar plats i förbundsstyrelsen tillsammans med de nya ledamöterna Jesper Sandlund, Nadine Ghawi, Thorgny Arwidson, Lisa Magnusson och Evelina D’Arro som förstärker veteranerna Dilem Güler, Jim Bengtsson och Joakim Henriksson.

Under helgen märktes det av mycket engagemang i frågorna om hållbar utveckling. Motionerna diskuterades livligt på påverkanstorget och många tilläggsyrkanden gjordes.  Dessa diskussioner slutade i en reviderad policy för hållbar utveckling, vilket bland annat innebär att även drycker ska omfattas av vårt hållbarhetstänk.  Policyn för hållbar utveckling ska också appliceras praktiskt inom styrelseutbildningen och verksamhetsledarutbildningen. Förbundsstyrelsen fick också i uppdrag att i olika sammanhang (t.ex. styrelseutbildningen) uppmuntra lokalföreningarna att utse en person som ansvarar för att policyn efterlevs av lokalföreningen och verksamheterna.

Så togs det ju en hel massa andra beslut också. Här kommer en sammanfattning!

Kommunikation

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att undersöka hur Ungdomsförbundet aktivt kan arbeta för att information om vad vi erbjuder ska finnas tillgängligt för alla. Hemsidan ska ses som en naturlig väg in i organisationen för alla och den ska byggas ut med mer information om hur, var och när man kan få hjälp och kunna engagera sig. De delar av hemsidan som riktar sig till de som vill ta del av våra aktiviteter ska också finnas tillgängliga på fler språk, åtminstone engelska.

Det kommer också tas fram ett nätverk för lokalföreningarna som ska finnas på den nya hemsidan där de kan dela tips och material.

I och med att hemsidan utvecklas ska det undersökas vilka möjligheter som finns för att anpassa hemsidan för personer med funktionsnedsättningar. Inom ramen för det likabehandlingsarbetet som pågår kommer också behov och möjlighet av att anpassa annat material och marknadsföring ses över. Resultatet från undersökningen som gäller behov och möjlighet att anpassa hemsidan, material och marknadsföring för personer med funktionsnedsättningar ska redovisas.

Jourhavande kompis diskuterades också friskt. Under mötet beslutades det att en undersökning ska göras för att ta reda på vilka plattformar ungdomar använder sig av på internet och som kan vara aktuella för Jourhavande kompis att marknadsföra sig i. Detta ska göras tillsammans med jourerna runt om i landet.

Ändringar av stadgarna

Stadgarna har setts över i sin helhet och antogs på mötet. En del av ändringarna som gjorts handlar om att språket setts över, till exempel har den nationella nivån döpts om till ”förbundsgemensam nivå”. Ordet ”tolerans” har också bytts ut mot ”förståelse”. En ny del har lagts till i grundstadgarna som heter ”mandat och grunder”. Här kan man nu läsa om vad vi baserar vårt arbete på.

Stadgarna för förbundsgemensam nivån har skrivits om för att förtydliga delen om Riksårsmötet, till exempel gällande uppgifter för mötet, utlysande och kallelse. En ny paragraf som talar om när uppdrag påbörjas och avslutas har också lagts till. Förbundsstyrelsens uppgifter har setts över och förtydligats och antalet obligatoriska möten ändrats från 8 till 6 för att ge mer flexibilitet.

Ett namnbyte har också skett för posten som sammankallande för valberedningen. Hen kommer från och med nu att kallas för ”valberedningens ordförande”.

Förbundsstyrelsens två ombud till Svenska Röda Korsets stämma kommer från och med nu att väljas av förbundsstyrelsen istället för Riksårsmötet.  Övriga åtta riksstämmeombud väljs fortsatt av Riksårsmötet. Mandatperioden för ordförande och styrelseledamöter har också förändrats för att överlämning från gammal till ny styrelse kan ske på ett bättre sätt. Nu gäller ordförande och förbundsstyrelsens mandat från den 1 augusti till den 31 juli.

Förutom detta har det även skett en del förändringar i stadgarna som gäller för lokalföreningarna:

  • Det har förtydligats att det ska finnas en kassör som sitter i styrelsen, vilket varit otydligt tidigare.
  • Förtydligande kring vad som gäller för val och vem som kan väljas.
  • Förtydligande att man i styrelsen och verksamheterna ska jobba utifrån Ungdomsförbundets verksamhetsinriktning.

Till årsmötet hade motioner skickats in som behandlar kallelser till föreningsårsmöten. Efter diskussioner och beslut ledde det till några ändringar i stadgarna som rör lokalföreningarna.

  • Kallelse till årsmötet ska skickas ut senast 3 veckor före mötet.
  • 3 veckor före mötet ska revisorerna få tillgång till bokslut och verksamhetsberättelse. Utifrån dessa skriver revisorerna en revisionsberättelse som ska finnas tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före mötet.
  • Handlingarna ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före mötet.

 

Valprocessen

Det togs ett gäng beslut gällande processen då det bland annat tas fram kandidater till förbundsstyrelsen. Det beslutades bland annat om att det i handlingarna ska framgå hur många som kandiderat till förbundsstyrelsen. Man ska även se över hur ombuden lättare ska få information om alla kandidater och möjligheterna till en öppnare och mer transparent valprocess.  Rutiner ska också utarbetas för att man bättre ska kunna introduceras till valberedningsuppdraget. Till nästa års Riksårsmöte kommer det tas fram ett förslag på policy till valberedning.

Arvodering av förbundsordförande

Förbundsstyrelsen hade till mötet lagt fram ett förslag på ny policy för arvodering av förbundsordförande. Förslaget gick bland annat ut på att Ungdomsförbundet ska fortsätta ha en heltidsarvoderad ordförande för att få ett bra långsiktigt arbete och en ordförande som finns tillgänglig för de frivilliga. Arvodet ordförande erhåller ska stå i relation till det ansvar och de krav som uppdraget innebär. Det föreslogs att vi ska ha kvar samma modell för hur arvoderingsnivån bestäms som det beslutades om 2007.  Det innebär ett arvode på 23 883 kronor i månaden före skatt.

Denna policy gick igenom och kommer att läggas in i policyhögen. Förbundsstyrelsen fick också i uppdrag att till Riksårsmötet 2013 se över tillägget som lades om efterskyddsarvode för ordförande.

Rollfördelning mellan frivilliga och personal

Rollfördelning mellan frivilliga och personal diskuterades även på mötet. Tjänstemännen finns till för att stötta de frivilliga i deras uppdrag men ibland upplevs det att rollfördelningen blir otydlig. Därför röstades det igenom att rollfördelningen mellan alla frivilliga och all personal ska ses över och att detta ska kommuniceras ut till alla berörda i organisationen. Lokalföreningarna ska ha insyn och påverkan på utredningen och implementering av rollfördelningarna efteråt.  Även medlemshanteringen ska ses över i detta arbete.

Andra saker som mötet tog beslut om:

–          Att Röda Korsets Ungdomsförbund i alla centrala utskick ska uppmana medlemmarna att uppge sin mejladress.

–          Medlemsavgiften kommer att fortsätta vara 50 kronor och hela summan tillfaller lokalföreningen. Apropå medlemsavgift så togs även beslut om att denna ska kunna betalas via autogiro.  Förbundsstyrelsen får i uppgift att informera om detta och samtidigt kommunicera ut att det finns möjlighet att ge gåvor nationellt.

–          Det ekonomiska ansvar som styrelsen och ledamöterna har ska förtydligas. Detta kommer att göras genom information i föreningshandboken och styrelseutbildningen.