fbpx

Föreningsårsmöte

Vad är ett föreningsårsmöte?

Föreningsårsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ. Det är då lokalföreningens alla medlemmar bjuds in för att diskutera och ta beslut som rör hela föreningen. Under föreningsårsmötet följs det föregående verksamhetsåret upp och beslut om föreningens framtid fattas. Enligt stadgarna så ska föreningsårsmötet hållas före den sista februari varje år. En kallelse (inbjudan och dagordning) ska skickas ut till alla medlemmar minst tre veckor innan årsmötet. Mall för kallelse finns bland bilagorna.

Vad gör vi på föreningsårsmötet?

Blickar bakåt på året som gått. Styrelsen rapporterar om föregående års verksamhet och ekonomi. Utifrån det beslutar medlemmarna  om styrelsen får ansvarsfrihet, det vill säga röstar om de tycker att styrelsen tagit ansvar för föreningens verksamheter och pengar och helt enkelt gjort ett bra jobb. Till hjälp för detta finns verksamhetsberättelsen, föreningens bokslut och revisorernas uttalande i form av revisionsberättelser. På så sätt blir föreningsårsmötet en återblick. Instruktioner och mallar för verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns bland bolagorna. Instruktioner och mallar för bokslut finns i kapitlet föreningsekonomi.

Blickar framåt mot kommande år. På föreningsårsmötet beslutas det om inkomna förslag, dessa förslag kallas för motioner och propositioner. Dessa förslag påverkar vad, och hur föreningen kommer att arbeta med under kommande år. Även verksamhetsplanen godkänns av medlemmarna under föreningsårsmötet.

Väljer personer till olika uppdrag. Valberedningen lägger fram ett förslag på ny styrelse till lokalföreningen. Några i styrelsen kan ha år kvar på sitt mandattid och behöver inte väljas in igen. Däremot behöver mötet bestämma hur många som ska sitta i styrelsen och välja de som ska bli nya ledamöter. Sedan väljs även ombud till det nationella riksårsmötet och det väljs en ny valberedning. Mötet ska också välja en ekonomisk revisor och en verksamhetsrevisor som ska granska föreningens verksamhet och hantering av pengar.

Viktigt att medlemmarna känner sig delaktiga under året

Årsmötet är medlemmarnas största chans att påverka föreningens framtid, det är därför viktigt för demokratin och föreningen att så många medlemmar som möjligt kommer till mötet. För att möjliggöra detta är det viktigt att styrelsen kontinuerligt  jobbar med demokrati och inflytande så att medlemmarna känner sig delaktiga. Årsmötet är ingen isolerad företeelse utan styrelsen bör under året förmedla föreningsdemokratins betydelse och motivera medlemmarna att vara med på årsmötet. Ett sätt är att skapa en facebooksida för lokalföreningen där man också kan sprida information och ta in förslag och åsikter.

Att göra i samband med föreningsårsmötet

För att locka medlemmar till föreningsårsmötet är det en bra idé att hitta på något kul i samband med mötet. Dessutom är föreningsårsmötet ett utmärkt forum för medlemsvård. Passa på att unna er själva och era medlemmar något trevligt i samband med föreningsårsmötet. Det är ni värda och dessutom är det bra för gemenskapen i föreningen. Kika gärna i kapitlet om medlemsvård för tips – det är tillåtet att ha kul för Röda Korsets Ungdomsförbunds pengar!

Extra föreningsårsmöte

Ett extra föreningsårsmöte kan styrelsen, revisorerna eller minst hälften av lokalföreningens medlemmar kalla till. Kallelse ska skickas till medlemmarna minst två veckor innan mötet och det är bara det som står i kallelsen som behandlas på mötet. Det vanligaste anledningen till ett extra årsmöte är att någon i styrelsen behöver sluta och att styrelsen då inte längre består av tre personer, som är minimum enligt stadgarna.