fbpx

Valberedning

Valberedningens arbete är väldigt viktigt ur ett föreningsdemokratiskt perspektiv och är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande förening. Valberedningen har bland annat det stora ansvaret att se till att det finns förslag på personer som gör att föreningen får en styrelse som fungerar så bra som möjligt. Valberedningens uppgift är enligt stadgan att ta fram förslag på årsmötesordförande, ordförande, kassör, ledamöter i styrelsen, valberedning och revisorer. Valberedningen ska även ta fram förslag på ombud till riksårsmötet. Förslaget ska skickas ut med övriga handlingar till årsmötet. Föreningens årsmöte ska genomföras varje år, innan den sista februari. Hösten är en bra riktlinje för när i tiden valberedningen bör påbörja sitt arbete mer fokuserat, detta även om februari då känns långt borta. Det är även under hösten som det erbjuds webbaserade nationella valberedningsträffar med syfte att stödja och öka kunskapen kring uppdraget och rollen. Se efter i kalendern efter datum för valberedningsträffarna.

Valberedningen är helt fristående från styrelsen, en valberedning verkar alltså utan påverkan med den sittande styrelsen. Alla föreningar ska ha en valberedning och mandatperioden pågår till och med kommande föreningsårsmöte året därpå. Det finns även en valberedning på nationell nivå. Den nationella valberedningen utses av riksårsmötet och ger bland annat förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen. I kapitlet 15. årsmöte hittar ni en lathund för valberedning samt vidare bilagor med syfte att stödja uppdraget.

Valberedningscirkeln beskriver arbetet under året

Valberedningen fyller en viktig demokratisk funktion i föreningen och här nedan kan du läsa mer om de olika faserna för valberedningsarbetet.

1. Lär känna föreningen

  • En bra start, förslagsvis i oktober, för att känna sig säker som valberedare är att lära känna organisationen och ta reda på information om föreningen du är valberedare för. Det kommer göra det lättare att svara på frågor och motivera varför en borde engagera sig när du ska leta efter intressanta kandidater.
  • I kapitel 1. vår organisation finns Röda korsets ungdomsförbunds styrdokument publicerade som bland annat beskriver den inriktning- och de verksamhetsområden som vi verkar utifrån. Det är bra att ha insikt i styrdokumenten för att förstå organisationens syfte, inriktning och mål.
  • Det är även bra att lära känna lokalföreningen. Vad har föreningen jobbat med under året? Vilka verksamheter driver föreningen? Och vilka frågor är prioriterade under det kommande året? Fråga styrelsen om hur de verkar och undersök föreningens verksamhetsplan vilket är ett underlag som årligen produceras inom lokalföreningen med syfte att förtydliga dess inriktning, mål samt plan för det kommande verksamhetsåret. På hemsidan har varje lokalförening en egen sida som de äger och förvaltar. Kika in den lokalförening du verkar inom och se vad som görs lokalt.

2. Vad behöver styrelsen?

  • Prata med den sittande styrelsen om hur det varit att leda föreningen under året. Fråga till exempel hur många ledamöter de tycker är lämpligt för styrelsen, hur mycket tid de lägger på sitt uppdrag, vad som har fungerat bra och mindre bra under året, om de saknat någon särskild kompetens/kunskap och så vidare. Passa även på att kolla hur många som har mandattid kvar eller som är intresserade för omval. Lämplig tid för att undersöka detta är redan i slutet av oktober.

3. Rekrytera och intervjua

  • De olika posterna som du som valberedning faktiskt ska rekrytera till, kan du läsa mer om i kapitel 4.5 roller inom styrelsen för att få vägledning och guidning. Glöm inte av att du också ska rekrytera en ny valberedning även om det uppdraget inte finns beskrivet just här!
  • Sammanställ all den information ni fått från styrelsen och börja sedan lista hur många nya ledamöter ni vill hitta, vilka typer av kunskaper de ska ha, samt vad för erfarenheter den sittande styrelsen har berättat om.
  • Gör en tidsplan. När ska rekryteringen vara klar? Sätt ett datum att ha som mål. Förslagsvis ska detta ske i november-december.
  • Mer om rekrytering kan du läsa om i kapitel 6. rekrytera frivilliga.

4. Ge förslag till föreningsårsmötet

  • När rekryteringen är klar, ska ni sammanställa era förslag och förbereda en motivering för de olika kandidaterna. Detta ska sedan presenteras under föreningsårsmötet, så medlemmarna kan göra ett val. Ha en dialog med styrelsen inför årsmötet så ni gemensamt har bra koll på när mötet ska genomföras, när underlag till handlingar ska vara klara samt hur presentationen av arbetet- och kandidaterna ska gå till. Vanligen ger valberedningen en presentation av arbetsgången- samt kandidaterna i ett skriftligt underlag, som skickas ut tillsammans med handlingarna minst tre veckor innan föreningsårsmötet, samt en presentation av det hela på själva föreningsårsmötet. Kommunicera även datumet för föreningsårsmötet till kandidaterna i tid, så att ni möjliggör medverkan och deltagande under föreningsårsmötet av dem själva.

5. Utvärdering

  • Efter årsmötet går ni igenom ert arbete och gör en utvärdering. Vad fungerade bra och vad kan göras ännu bättre kommande år? Detta sker i mars och blir ett perfekt underlag för nästkommande valberedning!

Bilagor Valberedning

Valberedningsträff steg #1 (powerpoint)

Valberedningsträff steg #2 (powerpoint)

Tips från nationella valberedningen
Lathund för valberedning