fbpx

Steg för steg-guide

Här är en steg för steg-gudie för uppstart av lokalförening inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Stegen beskrivs längre ner på sidan.

 1. En interimsstyrelse tillsätts
 2. Interimsstyrelsen rekryterar fler frivilliga som vill kandidera till förtroendeposter på kommande årsmöte
 3. Interimsstyrelsen tar fram en enkel verksamhetsplan och budget
 4. Interimsstyrelsen ansöker hos Förbundsstyrelsen om att starta lokalförening
 5. Interimsstyrelsen förbereder årsmötesdokument och kallar till föreningsårsmöte
 6. Årsmöte hålls
 7. Styrelsen håller ett konstituerande möte där ansvarsområden fördelas och firmatecknare utses
 8. Styrelsen skickar information till Röda Korsets medlemsadministration
 9. Styrelsen ansöker om organisationsnummer hos Skatteverket
 10. Firmatecknarna öppnar ett bankkonto till föreningen
 11. Styrelsen söker uppstartsbidrag från Röda Korsets Ungdomsförbunds föreningspott
 12. Föreningen får tillgång till Röda Korsets olika system
 13. Föreningsarbete och verksamhet

 

Steg 1. En interimsstyrelse tillsätts

En interimsstyrelse är en tillfällig styrelse som består av minst tre personer. Interimsstyrelsen tillsätter sig själv, till skillnad från ordinarie styrelse som blir vald av medlemmar. Interimsstyrelsens uppdrag är att ta hand om allt praktiskt fram tills dess att ett årsmöte hålls, där en ordinarie styrelse väljs in. Uppdraget innebär att planera vilken verksamhet föreningen ska satsa på att starta upp, rekrytera kandidater till ordinarie styrelseposter och övriga förtroendeuppdrag, hålla kontakt med personal och Förbundsstyrelse, samt att följa Röda Korsets Ungdomsförbunds rutiner för start av ny förening.

 

Steg 2. Interimsstyrelsen rekryterar fler frivilliga som vill kandidera till förtroendeposter på kommande årsmöte

På föreningens första årsmöte ska minst fem ordinarie styrelseledamöter (varav en ordförande och en kassör) väljas. Utöver dessa behövs det en ekonomisk revisor, en verksamhetsrevisor samt minst en ledamot till valberedningen som också väljs på årsmötet. Det är interimsstyrelsens uppdrag att se till att det på dagen för årsmötet finns kandidater till alla förtroendeposter. Enligt Röda Korsets Ungdomsförbunds stadgar ska alla som kandiderar till förtroendeposter vara medlemmar, enda undantaget är för revisorsposter.

 

Steg 3. Interimsstyrelsen tar fram en enkel verksamhetsplan och budget

Med stöd från Röda Korsets Ungdomsförbunds personal ska interimsstyrelsen ta fram en enkel verksamhetsplan samt budget. Detta för att skicka med till Förbundsstyrelsen när ni ansöker om att bilda föreningen så att de ser vad ni har för plan för föreningen. Till er hjälp har ni ett helt kapitel om hur det görs och vad det innebär samt mallar, läs kapitel 7. Verksamhetsplanera och budgetera.

 

Steg 4. Interimsstyrelsen ansöker hos förbundsstyrelsen om att starta lokalförening

Ansökan innehåller uppgifter om vilka verksamheter föreningen tänker driva, vilka personer som ingår i interimsstyrelsen samt vad föreningen ska heta. En mall för ansökan finns här. Ansökan med interimsstyrelsens underskrifter skickas till Röda Korsets Ungdomsförbund, Förbundsstyrelsen, Box 17563, 118 91 Stockholm. Om Förbundsstyrelsen beviljar uppstarten får interimsstyrelsen veta vilket geografiskt område föreningen ska täcka, samt en lista på eventuella medlemmar som redan finns i upptagningsområdet. Dessa medlemmar blir då automatiskt den nya föreningens så snart ett årsmöte genomförts!

 

Steg 5. Interimsstyrelsen förbereder årsmötesdokument och kallar till föreningsårsmöte där ordinarie styrelse väljs in

När Förbundsstyrelsen beviljat ansökan bestämmer interimsstyrelsen datum för föreningens första årsmöte. Interimsstyrelsen skickar ut en kallelse till medlemmarna (utifrån medlemslistan som Förbundsstyrelsen bifogat i sitt svar), samt till Förbundsstyrelsen, personal, lokala Svenska Röda Korset-kretsar. Kallelsen ska skickas ut senast tre veckor innan datum för årsmötet och innehåller ett förslag till dagordning. Mall till föredragningslista samt en bilaga med förklarande text finns i kapitel 14. Årsmöten. Ni kommer att under mötet få stöd från både personal och från Förbundsstyrelsen.

 

Steg 6. Årsmöte hålls

På årsmötet fattas grundläggande beslut som att anta föreningens stadgar, fastslå föreningens namn samt en verksamhetsplan och budget. Årsmötet väljer även en styrelse med en ordförande, en kassör och minst tre ledamöter. Mötet väljer även en ekonomisk revisor, en verksamhetsrevisor och en eller flera ledamöter till valberedningen.

 

Steg 7. Styrelsen håller ett konstituerande möte där ansvarsområden fördelas och firmatecknare utses

Kort efter (eller i samband med) årsmötet håller den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte. På detta möte bestämmer styrelsen vilka ansvarsområden som behövs fördelas inom gruppen och vilken/vilka roller respektive ledamot ska ha, till exempel vice ordförande, sekreterare, medlemsansvarig, verksamhetsansvarig, kommunikations- och marknadsföringsansvarig med mera. En viktig del av det konstituerande mötet är att välja firmatecknare. Firmatecknarna är de personer som ska ha rätt att skriva avtal i föreningens namn och som kan ta ut pengar från föreningens bankkonto. Firmatecknare måste vara över 18 år för att kunna ingå avtal samt öppna bankkonto. Exempel och mall på protokoll för konstituerande möte finns i kapitel 14. Årsmöten.

 

Steg 8. Styrelsen skickar information till Röda Korsets medlemsadministration

När styrelsen har haft sitt konstituerande möte så ska en lista upprättas som innehåller kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer och adress) till alla förtroendevalda samt vilken roll respektive person har i föreningen. Notera i listan vem som har fått vilken post i styrelsen (ordförande, sekreterare, vice ordförande, medlemsansvarig) Föreningen kommer att få en del utskick från personalen och från Svenska Röda Korset som berör föreningen så uppge 1-2 som ska vara postmottagare av medlemsutskick och övrig post. Listan skickas till: info@redcross.se

 

Steg 9. Styrelsen ansöker om organisationsnummer hos Skatteverket

Organisationsnumret är föreningens motsvarighet till personnummer och används bland annat när föreningen söker fonder, öppnar bankkonto eller tecknar avtal. Till ansökan ska antagna stadgar, kopia på underskrivet protokoll från föreningsårsmötet och kopia av underskrivet protokoll från det konstituerande styrelsemötet bifogas. Ansökan med bilagor skickas per post till skattekontoret. För adress till det kontor som administrerar föreningens ort, titta på www.skatteverket.se där även ansökningsblanketten finns. Det brukar ta ca 2-3 veckor att få ett organisationsnummer.

 

Steg 10. Firmatecknarna öppnar ett bankkonto till föreningen

Varje förening ska ha ett bank- eller plusgirokonto där föreningens pengar finns. Alla bidrag som verksamheter eller styrelsen söker (Föreningspotten, fonder eller andra givare) kommer in på det kontot. Det är också från det kontot som det görs uttag och betalas ut ersättning från i föreningens namn. De som valdes till firmatecknare på det konstituerande styrelsemötet bokar in ett möte med banken för att öppna ett bankkonto. Detta kan göras så fort organisationsnumret från Skatteverket anlänt. Alla firmatecknarna behöver vara med på mötet och dessa tar med föreningens stadgar, underskrivet protokoll från det konstituerande årsmötet samt bevis från Skatteverket om föreningens organisationsnummer.

Medlemsavgifterna betalas ut till lokalföreningarna 2 gånger per år, i maj och i november. Utbetalningen av medlemsavgifterna sker till det bankkonto som finns angivet i medlemsregistret (REDY). För att ange eller uppdatera kontonummer i REDY kontakta medlemsansvarig i din styrelse eller maila till: info@redcross.se

Steg 11. Styrelsen söker uppstartsbidrag från Röda Korsets Ungdomsförbunds föreningspott

Som ny förening hos Röda Korsets Ungdomsförbund kan ni söka om uppstartsbidrag för både förening och verksamheter. Som nystartad förening kan ni få upp till 8000 kr och för en nystartad verksamhet kan ni få upp till 3000kr. För mer information om vad ni kan söka och hur det går till kan ni läsa i kapitlet 8. Söka pengar.

 

Steg 12. Föreningen får tillgång till Röda Korsets olika system

Föreningen kommer få tillgång till Röda Korsets olika system, bland annat få en mailadress, egen hemsida och inloggningsuppgifter till Rednet. Rednet är Röda Korsets intranät.

 

Steg 13. Föreningsarbete och verksamhet

Föreningen kommer nu igång med sitt arbete och verksamhet. Detta sker med stöd från Röda Korsets Ungdomsförbunds föreningsutvecklare och verksamhetsutvecklare.