fbpx

Revisorernas arbete

Det finns två typer av revisorer
En ekonomisk revisor granskar föreningens bokföring och skötsel av ekonomin under året, det vill säga tittar över resultat och balansräkning och stämmer av att kvitton, räkningar och överföringar är korrekt redovisade.

En verksamhetsrevisor granskar att de verksamheter föreningen bedriver följer föreningens stadgar, verksamhetsplan och budget, att beslut tagna på föreningsårsmötet följs, och att styrelsemöten varit beslutsmässiga.

Vad gör en revisor?
Gemensamt för revisorerna är att de under föreningsårsmötet lämnar ett besked till medlemmarna om hur styrelsen har skött sig under året, och huruvida revisorerna rekommenderar mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet eller inte. Detta lämnas i form av en revisionsberättelse som sedan godkänns av föreningsårsmötet. Ansvarsfrihet handlar om att årsmötet godkänner det sätt som styrelsen under det föregående året har drivit och ansvarat för föreningen.

Men revisorerna granskar inte bara föreningen utan har även en stödjande roll till föreningen. I och med att det är revisorerna som föreslår om ansvarsfrihet så är det bra om revisorerna stöttar eller bollar lösningar med styrelsen i svåra situationer så att beslut inom föreningen tas på ett ekonomiskt och/eller verksamhetskorrekt sätt.

Revisorernas arbete inför och under föreningsårsmötet
För att kunna göra en bedömning av styrelsens arbete ska föreningens bokslut och verksamhetsberättelse vara revisorerna tillhanda senast tre veckor innan föreningsårsmötet, eller enligt överenskommelse med revisorn. Revisorerna skall granska dessa handlingar och ge en revisionsberättelse. I kapitlet om årsmöten finns exempel på hur en sådan kan se ut. Revisionsberättelsen ska sättas ihop med verksamhetsberättelsen och tillsammans med övriga handlingar göras tillgängligt för medlemmarna senast en vecka innan årsmötet.

Under föreningsårsmötet ska revisionsberättelsen läsas upp, förslagsvis av revisorerna själva. Under årsmötet har revisorerna närvaranderätt och yttranderätt, men inte rösträtt.

Vad behöver den ekonomiska revsorn ha från föreningen?

  • Allt bokföringsunderlag, så alla verifikationer som har lagt grund till årets bokföring
  • Boklsut (obs! Stäng inte bokslutet förren efter revisorn har gett sina kommentarer, revisorn får alltså ett bokslut som NÄSTAN är klart)