fbpx
20/06/2013

Beslutssammanfattning RÅM 2013

Publicerat av: , kommentarer

Följande sammanfattning bygger på 2013 års riksmötes beslutsprotokoll. OBS! Eftersom beslutsprotokollet ännu inte har granskats av tillförordnade justerare kan ändringar komma att ske. Beslutsprotokollet ska vara justerat och klart i september.

Proposition 1: RÅM beslutade om att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att anta policyhögen, men med två tillägg:
1) Att utlovade riktlinjer för företagssamarbeten på lokal nivå tidsbestäms till nästkommande år med motiveringen; Då sponsring kan vara en sådan pass viktig och central del i många verksamheter ser vi gärna ett lovat förslag för företagssamarbete på lokal och gemensam nivå redan nästkommande år dvs RÅM 2014.
2
) Att i hela policyhögen dvs prop.1 ändra ”man” till ”någon”, ”hen” och/eller ”en” för att sträva efter ett mer könsneutralt språk.

Proposition 2: RÅM beslutade att medlemsavgiften för 2014 fastställs till 50 kronor och att hela summan tillfaller lokalföreningen.

Motion 1: RÅM beslutade om att rkuf.se hädanefter kommer att ha en ”språkknapp” på engelska istället för svenska. Man kommer även kunna välja bland fler språk än bara engelska och svenska. En ”lättlästknapp”, för att kunna välja en lättläst version av hemsidan kommer även att tillägas.

Motion 2: Behandlade huruvida material och utbildningar bör finnas tillgängliga på engelska. RÅM beslutade att ge nästkommande likabehandlingsgrupp i uppdrag att se över vilket material eller utbildningar som är relevanta till översättning på fler språk.

Motion 3: Föreslog att Ungdomsförbundet, istället för frasen ”legal rätt” alltid ska använda sig av ordet ”papperslös” i det humanitärpolitiska programmet. RÅM beslutade att endast använda ordet papperslös i en sats i det humanitärpolitiska programmet med tillägget att – ordet papperslös ger en stigmatiserad och stereotypbild av som motverkar RKUFs mål att ge en mer nyanserad bild av flyktingar och invandrare. Ska ej ändra förrän bättre uttryck kommer eller finns.

Motion 4: FöreslogAtt var och en i förbunds-styrelsen ges i uppdrag att månadsvis avrapportera om föregående månads arbete. RÅM beslutade att bifalla motionen.

Motion 5: Föreslog attden nationella valberedningen ska ha som mål att vid varje föreningsordförandeval nominera åtminstone två kandidater. RÅM beslutade att avslå motionen med tillägget att valberedningen ska jobba mer aktivt med att sprida möjligheten till kandidatur samt att ge den nationella valberedningen möjligheten att nominera flera kandidater till förbundsordförande som årsmötet får välja mellan.

Motion 6: Föreslog att förbundsstyrelsen skulle få i uppdrag att utreda om RÅM verkligen bör anordnas varje år med tanke på den rådande ekonomiska situationen. RÅM beslutade att motionen redan var besvarad eftersom förbundsstyrelsen, våren 2012, uppdrog generalsekreteraren att göra en ekonomisk översyn, ett uppdrag i vilket en granskning av riksårsmötet ingick.

Motion 7: Yrkade på att Ungdomsförbundet borde ta ställning för att vara ett feministiskt ungdomsförbund och att varje styrelseutbildning ska ha ett pass om feminism. RÅM beslutade att avslå motionen och istället, i stycket om ”Mångfald och medmänsklighet” i det humanitärpolitiska programmet, föra in – Därför vilar vår organisation på en feministisk grund. Med feminism menar vi en strävan efter att alla människor skall ha samma förutsättningar oavsett kön – en strävan efter jämställdhet. Med kön avser vi såväl biologiskt och juridiskt kön som könsidentitet och könsuttryck. Det bestämdes också att styrelseutbildningens pass om rollfördelning hädanefter ska genomsyras av feministiska element.

Motion 8: Yrkade på att en speciell ”Ungdomsförbunds-låda” med den mest grundläggande informationen om Ungdomsförbundets struktur och arbete ska finnas i varje lokalförening. RÅM beslutade att avslå motionen eftersom lokalföreningen själv ansvarar för att samla viktigt material som kan vara vägledande för framtida frivilliga.

Motion 9: Yrkade på att förbundsstyrelsen, i egenskap av ytterst ansvarig för Ungdomsförbundets verksamhet, ska gå in och lösa problematiken när en lokalföreningsstyrelse inte sköter sitt uppdrag. RÅM beslutade att avslå motionen.

Motion 10: Yrkade på att förbundsstyrelsen bör utreda om medlemskapet ska vara på kalenderårsbasis eller utgå från det datum medlemskapet tecknas. RÅM beslutade att avslå motionen.

Motion 11: Förslaget om en omstrukturering av styrelseutbildningen förkastades av RÅM med motyrkandet – styrelseutbildningen skall till största del bestå av styrelsearbete, såsom inspiration, struktur, rollfördelning, mål och visioner samt utbyte med andra lokalföreningars styrelser.

Val av förbundsstyrelseledamöter: RÅM beslutade att välja följande –

 • ·         Anna Stjernlöf (nyval på två år)
 • ·         Diana Iskra (nyval på två år)
 • ·         Dilem Guler (omval på ett år)
 • ·         Jim Bengtsson (omval på två år)
 • ·         Klara Eck (fyllnadsval på 1 år)
 • ·         Sara Kukka-Salam (nyval på två år)
 • ·         Emelie Byström (fyllnadsval på 1 år)

Val av revisorer: RÅM valde Lisa Nilsson till verksamhetsrevisor (nyval 2 år) och Jonathan Beck till ersättande verksamhetsrevisor (nyval på 2 år).

Val av valberedning: RÅM valde fem följande ledamöter –

 • ·         Joakim Henriksson, ordförande (mandattid 1 år)
 • ·         Moa Selin-Ödling (mandattid 1 år)
 • ·         Sanna Kyllsen (mandattid 1 år)
 • ·         Jessica Zhang (mandattid 1 år)
 • ·         Main Bohlers (mandattid 1 år)